مشخصات فنی قیر با درجه نفوذ ۸۰/۱۰۰

مشخصهواحدمقدار
چگالی نسبی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد Kg/m³ ۱.۰۱/۱.۰۵
درجه نفوذ در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد 0.1mm۸۰/۱۰۰
نقطه‌ی نرم‌شوندگی۴۵/۵۲
شکل‌پذیری در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد Cmحداقل ۱۰۰
افت وزن بر اثر گرماWt%حداکثر ۰.۵
کاهش میزان نفوذ در اثر گرما%حداکثر ۲۰
نقطه اشتعالحداقل ۲۲۵
انحلال‌پذیری در TrichloroethyleneWt%حداقل ۹۹
ترکیبات آلی غیرقابل حل در CS2Wt%حداکثر ۰.۲
آزمایش Spot Test -منفی