مشخصات فنی قیر با درجه نفوذ ۶۰/۷۰

مشخصهواحدمقدار
چگالی نسبی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گرادKg/m³ ۱.۰۱/۱.۰۶
درجه نفوذ در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد0.1mm۶۰/۷۰
نقطه‌ی نرم‌شوندگی۴۹/۵۶
شکل‌پذیری در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گرادCmحداقل ۱۰۰
افت وزن بر اثر گرما%Wtحداکثر ۰.۲
کاهش میزان نفوذ در اثر گرما%حداکثر ۲۰
نقطه اشتعالحداقل ۲۵۰
انحلال‌پذیری در Trichloroethylene%Wtحدقل ۹۹
آزمایش Spot Test-منفی