مشخصات فنی قیر با درجه نفوذ ۴۰/۵۰

مشخصهواحدمقدار
چگالی نسبی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد Kg/m³ ۱.۰۱/۱.۰۶
درجه نفوذ در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد 0.1mm۴۰/۵۰
نقطه‌ی نرم‌شوندگی۵۲/۶۰
شکل‌پذیری در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد Cmحداقل ۱۰۰
افت وزن بر اثر گرماWt%حداکثر ۰.۲
کاهش میزان نفوذ در اثر گرما%حداکثر ۲۰
نقطه اشتعالحداقل ۲۵۰
انحلال‌پذیری در TrichloroethyleneWt%حداقل ۹۹
آزمایش Spot Test -منفی