به‌طور کلی محصولات و خدمات ارا‌ئه شده توسط این مجموعه عبارتند از:

  •  تولید بشکه فلزی ۱۹۰ کیلویی [جزئیات]
  •  تولید بشکه فلزی ۱۵۰ کیلویی [جزئیات]
  •  ارائه قیر با درجه نفوذ ۶۰/۷۰ [جزئیات]
  •  ارائه قیر با درجه نفوذ ۸۵/۱۰۰ [جزئیات]
  •  ارائه قیر با درجه نفوذ ۴۰/۵۰ [جزئیات]